GRAWE Privacy Policy

Informacije o obradi podataka kandidata za zapošljavanje


Ovim Informacijama želimo Vam pružiti detaljnije obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka u vezi sa zapošljavanjem, kao i o pravima koja možete ostvariti u vezi s obradom tih podataka.

Zaštita Vaše privatnosti nam je izuzetno važna pa Vas molimo da ove Informacije pažljivo pročitate.

   1. Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?

Budući da provodimo selekcijski postupak u svrhu zapošljavanja, određujemo svrhu i sredstva obrade Vaših osobnih podataka te smo, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), kao voditelji obrade odgovorni za obradu Vaših osobnih podataka:

GRAWE Hrvatska d.d., Ulica grada Vukovara 5, 10000 Zagreb, OIB: 28406115764

Tel. +385 (0)1 30 34 000; Faks +385 (0)1 30 34 500

info@grawe.hr; www.grawe.hr

Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarivanja prava na zaštitu podataka molimo Vas da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka:

GRAWE Hrvatska d.d., Ulica grada Vukovara 5, 10000 Zagreb, s naznakom „za Službenika za zaštitu podataka“

Tel. +385 (0)1 30 34 865

sluzbenik.za.zastitu.podataka@grawe.hr  

   2. U koje svrhe i na temelju kojih pravnih osnova obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalih propisa o zaštiti osobnih podataka.

    Ako ste se prijavili na raspisani natječaj, Vaše osobne podatke upotrebljavat ćemo u svrhu utvrđivanja ispunjavate li uvjete raspisanog natječaja te radi donošenja odluke o zapošljavanju. Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka je poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora. Obrada Vaših osobnih podatka je nužna kako bismo mogli ostvariti opisanu svrhu obrade. Ako s Vama ne sklopimo ugovor o radu, Vaše ćemo podatke čuvati 1 (jedan) mjesec nakon završetka natječaja i nakon toga ćemo ih obrisati iz naše evidencije. Međutim, ako će se s naše strane ukazati potreba da Vaše osobne podatke zadržimo u našoj evidenciji kako bismo ih mogli iskoristiti za buduće potrebe zapošljavanja te radi donošenja odluke o zapošljavanju, tražit ćemo od Vas da nam dostavite posebnu privolu za obradu osobnih podatka jer u protivnom nećemo biti u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke u tu svrhu. U tom slučaju ćemo Vaše osobne podatke čuvati 12 (dvanaest) mjeseci od dana primitka Vaše privole, osim ako nas prije isteka tog roka ne izvijestite o povlačenju privole.
    Ako ste nam poslali otvorenu prijavu za posao, Vaše osobne podatke upotrebljavat ćemo u svrhu utvrđivanja ispunjavate li uvjete za eventualno slobodno radno mjesto, za buduće potrebe zapošljavanja te radi donošenja odluke o zapošljavanju. Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka je Vaša privola koju ste nam dobrovoljno dali dostavljajući nam otvorenu prijavu za posao. Obrada Vaših osobnih podatka je nužna kako bismo mogli ostvariti opisanu svrhu obrade. Vaše podatke ćemo čuvati 12 (dvanaest) mjeseci od dana primitka Vaše privole, osim ako nas prije isteka tog roka ne izvijestite o povlačenju privole.

Ako ste nam u svom životopisu, motivacijskom pismu ili (otvorenoj) prijavi za posao dostavili osobne podatke koji se odnose na Vaše zdravstveno stanje, pravna osnova za obradu tih podataka je Vaše očito objavljivanje tih podataka.

   3. Koje kategorije osobnih podataka obrađujemo?

Obrađujemo osobne podatke koje smo prikupili od Vas i koje smo dobili od trećih osoba kao npr.:

    osnovne podatke (npr. ime i prezime, titula, spol, prebivalište/boravište, državljanstvo/a, datum rođenja, mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj, podaci o identifikacijskoj ispravi, dozvola za boravak i rad, privatna adresa elektroničke pošte, privatni broj telefona, podaci iz životopisa, podaci iz otvorene ponude za zapošljavanje, podaci iz provedenog psihologijskog testiranja i dr.);
    podatke o stručnim kvalifikacijama, sposobnostima i radnom iskustvu (npr. potvrda o stručnoj spremi, isprava kojom se dokazuje radni staž, preporuke bivših poslodavaca ili trećih osoba);
    podatke o zdravstvenom stanju (npr. podatak o invalidnosti).

Vaše osobne podatke prikupljamo od Vas npr. iz životopisa, motivacijskog pisma, upitnika koji se ispunjavaju u postupku odabira kandidata, razgovora za posao, dokaza o završenom stupnju obrazovanja, ovlaštenja za obavljanje određenih poslova, preslike osobne iskaznice, isprave kojom se dokazuje Vaš radni staž i dr.

Vaše osobne podatke možemo dobiti i od trećih osoba, kao npr. od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili od Vaših prethodnih poslodavaca (npr. preporuke koje nam oni pošalju).

U pojedinim slučajevima je moguće ostvariti svrhu obrade i korištenjem manjeg opsega podataka nego što je prethodno opisano, budući da prikupljamo samo one podatke koji su nam neophodni za postizanje određene svrhe.

   4. Kome će osobni podaci biti otkriveni?

Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni pojedinim organizacijskim jedinicama/funkcijama u Društvu ako je to nužno radi postizanja prethodno navedenih svrha obrade.

Vaše osobne podatke možemo dostaviti i vanjskim primateljima, tj. fizičkim i pravnim osobama koje su s nama u poslovnom odnosu u vezi sa zapošljavanjem (npr. pružatelji usluga provođenja selekcijskog postupka, pružatelji poštanskih i kurirskih usluga i dr.).

Ako za obradu Vaših osobnih podataka angažiramo druge fizičke ili pravne osobe koji će obrađivati Vaše osobne podatke isključivo u naše ime i prema našim uputama (izvršitelji obrade), na temelju pisanog ugovora angažirat ćemo samo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje udovoljavaju zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti osobnih podataka te osiguravaju zaštitu Vaših prava.

   5. Gdje će se obrađivati Vaši osobni podaci?

Vaši osobni podaci će se obrađivati unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP).

U slučaju eventualne potrebe za obradom Vaših osobnih podataka izvan tog područja, Vaši osobni podaci dostavljat će se primateljima u trećim zemljama samo ako je Europska komisija odlučila da se radi o zemljama koje osiguravaju primjerenu razinu zaštite osobnih podataka propisanu Općom uredbom o zaštiti podataka odnosno ako su predviđene odgovarajuće zaštitne mjere (npr. standardne klauzule o zaštiti podataka). Za obavijesti o poduzetim sigurnosnim zaštitnim mjerama možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.

   6. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju. Razdoblje čuvanja osobnih podataka ovisi o svrsi prikupljanja pa će ono biti određeno vremenom trajanja procesa zapošljavanja za radno mjesto za koje ste se prijavili odnosno do povlačenja privole, ako Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju Vaše privole.

Ako Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju privole, u slučaju povlačenja privole izvršit ćemo brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

   7. Koje su posljedice ako nam ne pružite svoje osobne podatke?

Vaši osobni podaci su nam potrebni radi utvrđivanja ispunjavate li uvjete raspisanog natječaja za slobodno radno mjesto. Ako nam ne pružite osobne podatke ili to ne učinite u mjeri u kojoj su nam ti podaci nužni za utvrđivanje ispunjavate li uvjete raspisanog natječaja nećemo biti u mogućnosti uključiti Vas u raspisani natječaj. Ako nam ne date privolu za obradu Vaših osobnih podataka, onda te podatke nećemo moći obrađivati u svrhu u koju smo zatražili privolu.

   8. Koja su Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka?

Uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, imate sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:

    pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje i dr.
    pravo na ispravak – pravo na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka
    pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli privolu za obradu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni i dr. Ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju
    pravo na ograničenje obrade – pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (npr. kada osporavate točnost podataka, kada se protivite brisanju nezakonito obrađenih podataka)
    pravo na prigovor – pravo na protivljenje obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa, uključujući i profiliranje. U tom slučaju možemo obrađivati osobne podatke koji se odnose na Vas isključivo ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
    pravo na prenosivost podataka – pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade ako ste nam osobne podatke pružili u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili na ugovoru
    pravo na povlačenje privole – ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu dostavljanjem pisane obavijesti o povlačenju privole službeniku za zaštitu podataka, ili putem korisničkog (web) sučelja, ako je primjenjivo. U tom slučaju mi više ne smijemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako ne postoji druga pravna osnova za njihovu obradu. Povlačenje privole ima učinak od trenutka kada je izjavljeno, što znači da ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezina povlačenja.

Za ostvarivanje svih svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem kontaktnih podataka koji su navedeni u točki 1. – „Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?“.

Ako su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, imamo pravo naplatiti Vam razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

   9. Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).

Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu predlažemo Vam da se prije podnošenja pritužbe obratite našem službeniku za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.